برج مسکونی نگین

نام پروژه: برج مسکونی نگین
کارفرما:کارخانه سیمان تهران
تناژ: 2800 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: منطقه 22 تهران

50 Spacer negin 0
     

 

negin 2   negin 1


 

  50 Spacer  

 

نام پروژه:  برج مسکونی نگین
کارفرما:کارخانه سیمان تهران
تناژ: 2800 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: منطقه 22 تهران