شهاب - بانک ملت

نام پروژه: ساختمان تجاری اداری شهاب- ملت
کارفرما: بانک ملت
تناژ: 6700 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهرا ن - خیابان استاد معین
50 Spacer shahab 0
     

 

shahab 2 shahab 3 shahab 1


 

  50 Spacer